همه ی مقالات

عضله های عمقی پشت

عضله های پشت تنه را می توان به سه گروه تقسیم کرد: سطحی: در ارتباط با حرکات شانه هستند(عضله های ضمیمه ای نیز می گویند).

ادامه ی مطلب »

پرینه

پرینه ناحیه ای آناتومیکال در لگن است. این ناحیه بین ران ها قرار گرفته و نشان دهنده ی تحتانی ترین قسمت دهانه ی خروجی(مخرج) لگن

ادامه ی مطلب »

عروق بزرگ قلبی

وظیفه عروق بزرگ قلبی حمل خون به سمت قلب و نیز از قلب، همزمان که قلب خون را پمپ می کند، می باشد. بیشترین قسمت

ادامه ی مطلب »

رادیوس

رادیوس استخوانی دراز در ناحیه ساعد می باشد. این استخوان به صورت موازی و در کنار اولنا، دومین استخوان ساعد امتداد می یابد. رادیوس به

ادامه ی مطلب »

ریه ها

ریه ها ارگان هایی هستند که عمده ترین نقش را در تنفس دارند. آنها در سینه و هر دو طرف مدیاستینوم قرار گرفته اند. کار

ادامه ی مطلب »

اولنا

اولنا استخوانی دراز است که در ناحیه ساعد واقع شده است. در قسمت مدیال به صورت موازی با استخوان رادیوس (دومین استخوان ساعد) قرار گرفته

ادامه ی مطلب »