همه نوشته های مهدی محتشمی

کانال فمورال

کانال فمورال یک بخش آناتومیکی است که در قسمت قدامی ران واقع شده است. این کانال کوچک ترین و مدیال ترین قسمت غلاف فمورال می

ادامه ی مطلب »

مثلث فمورال

مثلث فرمول یک ناحیه گود در قسمت قدامی ران می باشد. بسیاری از ساختارهای بزرگ عصبی-عروقی از این ناحیه عبور می کنند و می توانند

ادامه ی مطلب »

انفیه دان تشریحی

انفیه دان تشریحی (که همچنین به عنوان حفره رادیال شناخته می شود)، یک فرورفتگی مثلثی شکل است که در لترال سطح پشتی دست قرار دارد

ادامه ی مطلب »

تونل کارپال

تونل کارپال یک گذرگاه باریک است که بر روی قسمت قدامی مچ دست قرار دارد و به منزله ی یک ورودی برای چندین تاندون و

ادامه ی مطلب »

حفره ی کوبیتال

حفره ی کوبیتال یک ناحیه ی گذار بین بازو و ساعد آناتومیکال است. این حفره به صورت یک فرورفتگی روی سطح قدامی مفصل آرنج قرار

ادامه ی مطلب »

آگزیلا

 آگزیلا یا همان زیر بغل به ناحیه ای اطلاق می شود که در زیر مفصل گلنوهومرال، در محل اتصال اندام فوقانی و توراکس قرار گرفته

ادامه ی مطلب »