همه نوشته های نگین اصغری

پستان ها

پستان ها ساختار های زوجی هستند که در دیواره ی توراسیک قدامی، در ناحیه ی پکتورال واقع شده اند. آن ها در هر دو جنس

ادامه ی مطلب »

غده ی تیموس

غده ی تیموس ارگانی صورتی رنگ و لنفی لوبوله واقع در حفره ی توراسیک و گردن است. در بالغین در توسعه ی سیستم ایمنی نقش

ادامه ی مطلب »

مثلث اینگوینال (هسلباخ)

مثلث اینگوینال (مثلث هسلباخ) ناحیه ای در دیواره ی قدامی شکم است. از طرف دیگر به عنوان حفره ی اینگوینال مدیال شناخته می شود. این

ادامه ی مطلب »

کانال اینگوینال

کانال اینگوینال مسیر کوچکی است که به صورت تحتانی و میانی به سمت دیواره ی تحتانی شکم گسترش یافته است. این کانال در سمت فوقانی

ادامه ی مطلب »

صفاق

صفاق یک غشا پیوسته است که حفره ی شکم و ارگان های شکمی را می پوشاند. صفاق ارگان ها را حمایت می کند و مسیری

ادامه ی مطلب »

مثلث کالوت

مثلث کالوت (مثلث سیستو هپاتیک)یک فضای کوچک آناتومیکال در شکم است. مثلث کالوت در پورتا هپاتیس(ناف کبد) در کبد واقع شده است. پورتا هپاتیس جایی

ادامه ی مطلب »

حفره ی صفاقی

حفره ی صفاقی فضایی بالقوه بین صفاق جداری و احشایی است. به طور معمول شامل تنها یک لایه ی نازک از مایع صفاقی است که

ادامه ی مطلب »