همه نوشته های کسری جعفری

ریه ها

ریه ها ارگان هایی هستند که عمده ترین نقش را در تنفس دارند. آنها در سینه و هر دو طرف مدیاستینوم قرار گرفته اند. کار

ادامه ی مطلب »

درخت تراکئوبرونشیال

تراشه، برونش و برونشیول ها درخت تراکئوبرونشیال را تشکیل می دهند. این ساختار سیستمی از راه های هوایی است که امکان ورود و خروج هوا

ادامه ی مطلب »

اسکالپ

اسکالپ به لایه های پوست و بافت زیر جلدی گفته می شود که استخوان های تشکیل دهنده ی حفره ی کرانیال را می پوشاند. در

ادامه ی مطلب »

نخاع لومبار

نخاع لومبار سومین ناحیه ی ستون مهره هاست که در پشت تحتانی بین قسمت توراسیک و ساکرال قرار گرفته است. این قسمت از ۵ مهره

ادامه ی مطلب »

پلورا (پرده ی جنبی)

پلورا یا همان پرده ی جنبی یک غشای سروزی است که ریه ها و حفره ی توراسیک را پوشش می دهد. این پرده برایمان تنفس

ادامه ی مطلب »

استخوان هایوئید

استخوان هایوئید یک استخوان «U» شکل است که در قدام گلو قرار دارد. هایوئید در زیر مندیبل قرار گرفته (حدودا هم سطح C3) و به

ادامه ی مطلب »

نخاع گردنی

نخاع گردنی فوقانی ترین قسمت ستون مهره هاست که بین جمجمه و مهره های توراسیک قرار گرفته است. نخاع گردنی از ۷ مهره ی متمایز

ادامه ی مطلب »

وناکاوای فوقانی

وناکاوای فوقانی وریدی بزرگ و بدون دریچه است که خون را از نیمه ی فوقانی تنه منتقل می کند و به دهلیز راست می ریزد.

ادامه ی مطلب »