توراکس

عروق بزرگ قلبی

وظیفه عروق بزرگ قلبی حمل خون به سمت قلب و نیز از قلب، همزمان که قلب خون را پمپ می کند، می باشد. بیشترین قسمت

ادامه ی مطلب »

ریه ها

ریه ها ارگان هایی هستند که عمده ترین نقش را در تنفس دارند. آنها در سینه و هر دو طرف مدیاستینوم قرار گرفته اند. کار

ادامه ی مطلب »

درخت تراکئوبرونشیال

تراشه، برونش و برونشیول ها درخت تراکئوبرونشیال را تشکیل می دهند. این ساختار سیستمی از راه های هوایی است که امکان ورود و خروج هوا

ادامه ی مطلب »

پلورا (پرده ی جنبی)

پلورا یا همان پرده ی جنبی یک غشای سروزی است که ریه ها و حفره ی توراسیک را پوشش می دهد. این پرده برایمان تنفس

ادامه ی مطلب »

پستان ها

پستان ها ساختار های زوجی هستند که در دیواره ی توراسیک قدامی، در ناحیه ی پکتورال واقع شده اند. آن ها در هر دو جنس

ادامه ی مطلب »

غده ی تیموس

غده ی تیموس ارگانی صورتی رنگ و لنفی لوبوله واقع در حفره ی توراسیک و گردن است. در بالغین در توسعه ی سیستم ایمنی نقش

ادامه ی مطلب »

وناکاوای فوقانی

وناکاوای فوقانی وریدی بزرگ و بدون دریچه است که خون را از نیمه ی فوقانی تنه منتقل می کند و به دهلیز راست می ریزد.

ادامه ی مطلب »

آئورت

آئورت بزرگترین شریان در بدن است که در ابتدا قطرش به یک اینچ می رسد. این شریان برون ده قلبی را از بطن چپ دریافت

ادامه ی مطلب »

مدیاستینوم قدامی

مدیاستینوم قسمت میانی حفره ی توراسیک است که بین دو کیسه ی جنبی قرار گرفته است. اکثر ارگان های توراسیک را دربرگرفته و مانند مجرایی

ادامه ی مطلب »