اندام فوقانی

رادیوس

رادیوس استخوانی دراز در ناحیه ساعد می باشد. این استخوان به صورت موازی و در کنار اولنا، دومین استخوان ساعد امتداد می یابد. رادیوس به

ادامه ی مطلب »

اولنا

اولنا استخوانی دراز است که در ناحیه ساعد واقع شده است. در قسمت مدیال به صورت موازی با استخوان رادیوس (دومین استخوان ساعد) قرار گرفته

ادامه ی مطلب »

هومروس

هومروس استخوان دراز اندام فوقانی می باشد که از شانه به سمت آرنج امتداد یافته است. قسمت پروگزیمال هومروس با حفره گلنوئید استخوان کتف مفصل

ادامه ی مطلب »

ترقوه

کلاویکل یا استخوان ترقوه مابین مانوبریوم استرنوم و زائده آکرومیون اسکاپولا قرار دارد. ترقوه جزو استخوان های دراز می باشد و در تمام طول خود

ادامه ی مطلب »

اسکاپولا

اسکاپولا که به استخوان کتف نیز معروف است با استخوان هومروس در مفصل گلنوهومرال و با کلاویکل در مفصل آکرومیوکلاویکولار مفصلی می‌شود. به این ترتیب،

ادامه ی مطلب »

انفیه دان تشریحی

انفیه دان تشریحی (که همچنین به عنوان حفره رادیال شناخته می شود)، یک فرورفتگی مثلثی شکل است که در لترال سطح پشتی دست قرار دارد

ادامه ی مطلب »

تونل کارپال

تونل کارپال یک گذرگاه باریک است که بر روی قسمت قدامی مچ دست قرار دارد و به منزله ی یک ورودی برای چندین تاندون و

ادامه ی مطلب »

حفره ی کوبیتال

حفره ی کوبیتال یک ناحیه ی گذار بین بازو و ساعد آناتومیکال است. این حفره به صورت یک فرورفتگی روی سطح قدامی مفصل آرنج قرار

ادامه ی مطلب »