بایگانی برچسب: استخوان های سر

اوربیت

اوربیت های استخوانی (یا کاسه های چشم) حفره ‌های دو جانبه و متقارن در سر هستند. آن‌ها کره ی چشم و ساختار های مرتبط با

ادامه ی مطلب »

اتموئید

اتموئید یک استخوان منفرد و کوچک است که در کرانیوم قدامی قرار دارد(سطح فوقانی جمجمه که مغز را احاطه و محافظت می‌کند). ریشه ی کلمه

ادامه ی مطلب »

جمجمه

جمجمه یک ساختار استخوانیست که از صورت حفاظت کرده و یک حفره ی محافظ برای مغز ایجاد می‌کند. جمجمه از تعداد زیادی استخوان که از

ادامه ی مطلب »

اسفنوئید

استخوان اسفنوئید یکی از هشت استخوانی است که جمجمه را تشکیل می دهد و در تشکیل قسمت فوقانی جمجمه که مغز را محصور و محافظت

ادامه ی مطلب »