بایگانی برچسب: ارگان های توراکس

پلورا (پرده ی جنبی)

پلورا یا همان پرده ی جنبی یک غشای سروزی است که ریه ها و حفره ی توراسیک را پوشش می دهد. این پرده برایمان تنفس

ادامه ی مطلب »

پستان ها

پستان ها ساختار های زوجی هستند که در دیواره ی توراسیک قدامی، در ناحیه ی پکتورال واقع شده اند. آن ها در هر دو جنس

ادامه ی مطلب »

غده ی تیموس

غده ی تیموس ارگانی صورتی رنگ و لنفی لوبوله واقع در حفره ی توراسیک و گردن است. در بالغین در توسعه ی سیستم ایمنی نقش

ادامه ی مطلب »