بایگانی برچسب: ناحیه های اندام فوقانی

انفیه دان تشریحی

انفیه دان تشریحی (که همچنین به عنوان حفره رادیال شناخته می شود)، یک فرورفتگی مثلثی شکل است که در لترال سطح پشتی دست قرار دارد

ادامه ی مطلب »

تونل کارپال

تونل کارپال یک گذرگاه باریک است که بر روی قسمت قدامی مچ دست قرار دارد و به منزله ی یک ورودی برای چندین تاندون و

ادامه ی مطلب »

حفره ی کوبیتال

حفره ی کوبیتال یک ناحیه ی گذار بین بازو و ساعد آناتومیکال است. این حفره به صورت یک فرورفتگی روی سطح قدامی مفصل آرنج قرار

ادامه ی مطلب »

آگزیلا

 آگزیلا یا همان زیر بغل به ناحیه ای اطلاق می شود که در زیر مفصل گلنوهومرال، در محل اتصال اندام فوقانی و توراکس قرار گرفته

ادامه ی مطلب »